tượng phật a di đà

TƯỢNG PHÂT A DI ĐÀ

TƯỢNG PHÂT A DI ĐÀ nằm

chất liệu đá cẩm thạch trắng tự nhiên

MSP;TĐP;06

 

Compare