tuong quan thê âm bô tat

TƯỢNG PHẬT QUAN THẾ ÂM

TƯỢNG PHẬT QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

NGHÌN MẮT NGHÌN TAY

MSP;QTA NT; 01

Compare